Hoppa till huvudinnehåll

Skicka prov för analys

Diarienummer
AKTNR 62-1624

 

Avtal som specificerar vad som ska hända med prov efter att analysen är utförd måste upprättas när man skickar prov för analys inom och utanför Sverige.

När biobanksprov ska skickas för analys utanför den egna huvudmannen med syftet forskning, utan att prov utlämnas, måste enligt biobankslagen följande villkor vara uppfyllda:

Krav:

  • Studien ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd och villkoren uppfyllda
  • Provgivaren ska ha givit sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands om ej en etikprövningsnämnd har givit undantag för denna regel.
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
  • Biobanksavtal, ”Tillgång till prov och personuppgift för forskning”, finns.
  • Överenskommelse finns med mottagande samarbetsparter för provhantering som bl a anger att prov ska skickas tillbaka eller förstöras när analysen är avslutad och att prov endast får användas i det specifika forskningssamarbetet inom ramen för studien.
  • MTA: Avtal för prov som skickas för analys utanför sjukvårdshuvudmannen.

 

MTA-avtalet nedan skrivs ut och skickas till Stockholms medicinska biobank med underskrifter från prövare och från analyslaboratoriet.

Stockholms medicinska biobank
Forskning och Innovation, Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550, 104 22 Stockholm
 

Avtal som specificerar vad som ska hända med prov efter att analysen är utförd måste upprättas när man skickar prov för analys inom och utanför Sverige. Observera att reglerna skiljer sig åt beroende på om prov ska skickas för analys inom Sverige eller utomlands. När man skickar kodade prov för analys till annan huvudman inom Sverige så måste prov återsändas, destrueras eller avidentifieras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

 

 

2019-01-23