Biobank Sverige

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Biobank Sverige

Stockholms medicinska biobank och Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland är en del av det nationella samverkansorganet Biobank Sverige som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer. Syftet är att bygga en gemensam nationell infrastruktur för biobankning och att därmed stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Den nationella styrgruppen för Biobank Sverige består av representanter utsedda av regiondirektörerna och rektorer för universitet med medicinsk fakultet samt representation från näringsliv och patientorganisationer. Styrgruppen är gemensam med den för Genomic Medicine Sweden (GMS).

Förutom styrgruppen finns inom Biobanks Sverige en strategisk beredningsgrupp, två arbetsutskott för regulatorisk och operativ biobanksservice och ett nationellt nätverk med regionernas biobankssamordnare.

Biobank Sverige arbetar för ett bättre resursutnyttjande bland vårdgivare, universitet, högskolor och industrier som har som uppdrag att hantera biobanksprov inom sin respektive verksamhet. Biobank Sverige arbetar också för att underlätta den hantering som följer av biobankslagens specifika krav på hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis gälla information och samtycke samt tillhandahållande av prov för godkända ändamål.

biobanksverige.se  finns information om Sveriges biobanker, nationella mallar och dokument kopplat till biobanking.