Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland

Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland (RBC) har uppdraget att vara ett regionalt service- och kompetenscentrum i Region Stockholm med uppgift att ge stöd till t.ex. vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare, allmänhet samt svara på frågor från press som rör biobankslagen. RBC arbetar även med frågor som berörs av biobankslagen (medico‑legala frågor) både regionalt och nationellt samt svara för utbildning i biobanksfrågor.

RBC hanterar samtyckesärenden från provgivare (s.k. Nej-talonger) för prov tagna inom Region Stockholm och för PKU-prov nationellt, ansvarar för den regionala delen av Svenska biobanksregistret (SBR) som är ett spårbarhetssystem för biobanksprov och handlägger provsamlingsavtal vid nyinsamling av biobanksprov vid multicenterstudier.

RBC deltar i nationell samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem regionala biobankcentra i landet genom Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samverkansorgan som tillhör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Regionalt biobankscentrum utför även kvalitetskontroll av biobankslagens tillämpning hos vårdgivarna och provsamlingsansvariga.