PreBio – sjukvårdsintegrerad biobankning

PreBio är det samma som sjukvårdsintegrerad biobankning. Ordet PreBio är en förkortning för Preanalystisk  hantering av biobanksprover. I Stockholm finns sjukvårdintegrerad provinsamling att tillgå via Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vad är sjukvårdintegrerad biobankning?

Sjukvårdsintegrerad biobankning är när biobanksprov beställs och samlas in via samma kanaler som hälso- och sjukvårdens rutinprov. Efter insamlandet förs proverna in i ett separat hanteringsflöde för biobanksprover där varje delsteg är kvalitetssäkrat (transporter, hantering, förvaring och uttag). De provtyper som hanteras är blodprover, urinprover, cell- och vävnadsprover. Enheter för omhändertagande och förvaring av prov finns i dagsläget på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, på Södersjukhuset och på Danderyds Sjukhus.

Lista över vilka laboratorier och provtagningscentraler som kan erbjuda PreBio-provtagning hittar du här.

Starta insamling i PreBio – Vätska

Den dokumentation som behövs och som Stockholms medicinska biobank erbjuder service och vägledning för, vid start av insamling i PreBio är:

  • En godkänd etikansökan
  • Ett provsamlingsavtal med Stockholms medicinska biobank
  • Ett PreBio-avtal med Studiecenter vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
Bild över insamlingsflödet: 1. Godkänd etikansökan 2. Provsamlingsavtal med Stockholms medicinska biobank 3. PreBio-avtal med Studiecenter, Karolinska Universitetslaboratoriet
En förutsättning för själva insamlandet i PreBio är att berörda prövare har tillgång till journalsystemet Take Care. När ett PreBio-avtal satts upp tilldelas man access till beställningskatalogen för biobanksprover och man får en studiekombika. För mer information kring hur man upprättar ett provsamlingsavtal, se ansökan. För mer information kring upprättande av PreBio-avtal och prisuppgifter kontakta Studiecenter. Provtagningsinstruktioner för PreBio-insamling, se Provtagningsanvisningar PreBio. Kontakta gärna oss i god tid innan planerat startdatum för att vi ska kunna ge er bästa möjliga service.

Steg för steg: PreBio uttag vätska

Beskrivning av uttagsflödet

Steg 1 Kontakta SMB

Ni meddelar SMB att ni önskar göra ett uttag ur PreBio. Ni kommer att behöva fylla i en Uttagsbeställning där ni ska beskriva vilka prov ni önskar ta ut. I samband med detta görs även en kontroll av ert provsamlingsavtal. Om prov ska skickas för analys utanför sjukvårdshuvudmannen bistår vi vid upprättandet av Material Transfer Agreements (MTA). Tidsåtgången för detta steg varierar beroende på hur omfattade kompletteringar som behövs varför vi rekommenderar att ni planerar ert uttag i god tid. Det är först när det är säkerställt att all dokumentation finns på plats som planeringen för uttag kan påbörjas.

Steg 2 Sektionen Biobank och Studier kontaktar er

I detta steg lägger vi tillsammans den logistiska planen kring uttaget utifrån era önskemål om hur ni vill ha ut era prov och medföljande data. Nu fastställs omfattningen av uttaget och offert kan lämnas. Även tidsplanen för uttaget fastställ i detta steg. Vi önskar i detta steg få in en elektronisk fil med varje individs personnummer och unika StudieID/ forskningspersonsID. Filen ska överlämnas till oss på en USB-sticka.

Steg 3 Nu plockar vi era prover

Tidsåtgången för att plocka proverna beror på hur många rackar och hanteringssiter som proven är utspridda på samt huruvida ni vill ha era prov sorterade i viss ordning eller inte.  Proverna plockas sedan manuellt eller automatiserat.

Steg 4 Proven är klara för överlämning

Ni bestämmer själv om ni vill hämta proverna eller om de ska skickas direkt till analyserande lab. Vid skickning av prover åligger det kunden att organisera transporten.

Kassering av prov som samlats in via PreBio

När prov som samlats inom studien ska kasseras, t.ex. då forskningspersonen valt att avsluta sitt deltagande i studien, använder du dig av en särskild blankett:  Ladda ner blanketten för kassering av prov Blanketten för detta ändamål är för dig som ansvarig forskare där du fyller i, signerar och sedan med fysisk post skickar blanketten till följande postadress: Stockholms medicinska biobank/ Regionalt biobankscentrum, S3:04 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Eugeniavägen 27 171 76 Stockholm Kontakta gärna oss för vidare information gällande PreBio: SMB: biobankstockholm@regionstockholm.se Biobank och Studier: kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se, tel. 08-425 186 70 OBS! Ange alltid provsamlingsID i ämnesraden.