Hoppa till huvudinnehåll

Vad är Stockholms medicinska biobank?

Diarienummer
AKTNR 67-963

 

Stockholms medicinska biobank (SMB) är en del av Framtidens hälso- och sjukvård och har som mål att stärka förutsättningarna för optimerad diagnostik och medicinsk forskning så att patienten snabbare kan dra nytta av forskningsresultat, säkrare vård och nya terapier. Som service- och kunskapsorganisation erbjuder SMB sina tjänster mot akademiska forskargrupper, näringsliv och mot hälso- och sjukvårdens forsknings och utvecklingsprojekt. SMB skapar därmed nya förutsättningar för en stärkt samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

SMB samordnar, underlättar och effektiviserar biobanksarbetet i regionen och fungerar där som en central resurs för insamling, förvaring, tillgängliggörande och användning av biobanksprover.

Kvalitet och effektivitet

SMB tillgängliggör relevanta och högkvalitativa prov för forskning och utveckling genom automatiserade processer och robotar för sortering, alikvotering, infrysning och uttag. En standardisering av rutiner på regionens ackrediterade provtagningsenheter gör att alla prover tagna i regionen håller samma kvalitet och kan tillmötesgå de högre kraven för nya känsliga analysmetoder. SMBs målsättning är två timmar från provtagning till infrysning. Kvalitetskontroller genomförs kontinuerligt på Karolinska Universitetslaboratoriet för att ständigt förbättra kvaliteten.

Stor kapacitet

Idag hanterar vården i Stockholms län mer än 6 miljoner prover årligen. SMB utnyttjar hälso- och sjukvårdens etablerade och fungerande infrastruktur för en storskalig hantering av biobanksprover. Hanteringen sker genom automatiserade processer och utförs av robotenheter uppbyggda på Universitets- och akutsjukhusen.

Service, stöd och kunskap

SMB kunskapscentrum erbjuder kompetent vägledning och stöttning genom forskningsstudiens olika faser. Från uppstart med ansökningar och studieupplägg, genom medikolegala regelverk till Universitetslaboratoriets förädlingar och analyser. För nya prospektiva studier stöttar ett specifikt sammansatt resurs- och kompetensteam genom planering och utförande.

Patientnytta och patientintegritet

SMB har individen i fokus genom hela processen då patientens hälsa och säkerhet utgör förutsättningen för att prover får sparas och användas. Ett flertal lagar och föreskrifter reglerar hanteringen och spårbarheten av biobanksprover och dess kliniska data. SMB erbjuder utbildningar och stöttar forskarna i medikolegala frågor.

Förädling och analyser

SMB och Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder vidare förädling, omformattering, analyser och kvalitetskontroller på biobanksprover för vård och forskning.

2017-04-25