Tjänstekatalog

På denna sida beskriver vi tjänsterna som Biobank och Studiestöd erbjuder och förklarar vad de innebär. Observera att vissa tjänster saknar fullständig beskrivning och att en uppdatering av dessa planeras till hösten 2022.

Regulatoriska biobankstjänster

Regulatorisk rådgivning

Vi erbjuder rådgivning via e-post och telefon men kan också boka möte för att diskutera kommande eller pågående studier eller också generella frågor.

Kurser/utbildningar

Vi arrangerar öppna föreläsningar men också beställda föreläsningar av kursanordnare.

Interna föreläsningar för personal inom Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm sker vid förfrågan.

Biobanksavtal

– Förhandsgranskning

Vi erbjuder förhandsgranskning för alla typer av ansökningar och granskar då etikansökan, forskningspersonsinformation och biobanksansökan. Detta görs antingen innan ärendet skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller parallellt med etikansökan.

Vi kan också erbjuda förhandsgranskning enligt nationell rutin för kliniska prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter.

– Rådgivning och handläggning

Rådgivning och handläggning av multicenterstudier (MC) med nytagna prov där Region Stockholm är forskningshuvudman.

Rådgivning och handläggning av singelcenterstudier (SC) för insamling eller tillgång till prov tagna inom Region Stockholm.

Rådgivning och handläggning av ändringar i pågående studier (studiecenter och multicenter) som kräver uppdatering av befintligt avtal.

– Material transfer agreement (MTA)

Rådgivning och handläggning när Stockholms Medicinska Biobank (SMB) är ansvarig biobank och prov ska skickas för analys utanför Region Stockholm.

Observera att MTA kan skickas in med ansökan eller under pågående studie.

E-biobank

Vi agerar utlämnande biobank i multicenterstudier och hanterar relaterad dokumentation.

Avslutsrapportering

Alla multicenter-studier vars avtal tecknats på blanketter äldre än 1 oktober 2021 ska avslutsrapporteras till RBC. Avslut registreras av oss och inblandade e-biobanker informeras.

Agera ansvarig biobank

Vi agerar biobank på uppdrag av t.ex sponsor och ansvarar för provsamlingen och tecknandet av MTA.

Nej-talongshantering

Vi hanterar nej-talonger inom Region Stockholm för prov som tagits i regionens regi för vård och behandling men också alla nej-talonger för PKU-biobanken. Stockholms Medicinska Biobank (SMB) hanterar också nej-talonger för prov som lagras i SIB-processen (Sjukvårdsintegrerad biobankning) åt forskaren.

Studiekoordinering – Medicinska Enheterna Laboratoriemedicin

Uppstart av studie/registerstudie

Vi erbjuder rådgivning, logistikplanering och intern samordning i samarbete med de medicinska enheterna inom laboratoriemedicin (ME) samt uttag av data för forskningsändamål. Vi upprättar också kostnadsunderlag och avtal.

Genomförande av studie

Vi koordinerar provtagning, provhantering och efterfrågade analyser samt upprättar remisser i samarbete med berört ME. Vi hanterar också provlistor och förmedlar rapporter för analyssvar. Vi följer upp med fakturering.

Avslut/Arkivering av studie  

Vi informerar berörda enheter om studieavslut och arkiverar signerade avtal.

Studiekoordinering – Medicinska enheterna (Radiologi Solna, Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin)

Uppstart av studie

Vi lägger upp studien och ger dig en introduktion. Vi koordinerar också arbetet mellan de medicinska enheterna och granskar relevant studie-dokumention. Ytterligare delar som ingår är planeringsmöten, site qualification, telefon/webbträning, testscan/fantomscanning och upprättande av kostnadskalkyl samt avtal/överenskommelser.

Genomförande av studie

Vi hanterar remiss, tidsbokning, koordinering och dokumentering av studieundersökning. Vi följer också upp genomförda studieundersökningar samt svar enligt studieprotokoll men sköter också bilddatahantering, arvodering och fakturering.

Avslut/Arkivering av studie  

Vi informerar berörda enheter om studieavslut och arkiverar all studiedokumentation inkl. bilddata

För information om priser, se vår prislista