[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.

  1. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
    Denna lag har ändrats så att den förtydligas och ger skärpta straff.
    Mer information hittar ni här>
  2. Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
    Denna lag har tagits fram främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning.
    Mer information hittar ni här>