[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

SMB/RBC har ett fortsatt högt inflöde av ansökningar vilket gör att handläggningstiden är fortsatt förlängd. Vårt mål är att ett beslut ska vara fattat inom 30 arbetsdagar från att ett komplett ärende inkommit men tyvärr kan det ta längre tid.

Nedan har vi listat några av de vanligaste orsakerna till att komplettering begärs:

Ansökningshandlingarna:

  • Etikansökan är ej signerad (före 1 januari 2019) eller diarieförd (efter 1 januari 2019)
  • Felaktiga eller ej kompletta signaturer på blanketterna
  • Ansökningsblanketter stämmer ej överens med etikansökan och/eller forskningspersonsinformationen
  • Slutdatum för studien saknas
  • Bilaga L1a/L1b för befintliga prov saknas

Forskningspersonsinformationen:

  • Uppgift om ansvarig biobank saknas (namn och nummer)
  • Uppgift om att man kan dra tillbaka sitt samtycke och få insamlade prover kasserade saknas
  • Uppgift om provtyper, provmängd och/eller information om hur prov hanteras saknas
  • Det framgår ej att prov ska skickas utanför sjukvårdshuvudmannen för analys
  • Det framgår ej tydligt att deltagande är frivilligt och hur man kan dra tillbaka sitt samtycke.