Etikprövningsmyndigheten (EPM) och Region Stockholm (genom chefsjurist vid Regionledningskontoret) har nått samsyn i frågan om hur forskningshuvudman ska anges i ansökan om etikprövning. I syfte att förtydliga både den juridiska huvudmannen (Regionen) och var forskningen ska bedrivas (t ex Karolinska Universitetssjukhuset) ska i ansökan om etikprövning anges huvudman ”Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset”.

Detta innebär ingen förändring i vem som ska signera ansökan om etikprövning. Ansökan ska undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t ex Karolinska Universietetssjukhuset). Det är verksamhetschefen som enligt gällande arbets- och delegationsordning har rätt att företräda forskningshuvudmannen (t ex Karolinska Universitetssjukhuset) vid ansökan om etikprövning.
Observera att denna text från FOUI-nyhetsbrev december 2020 ersätter tidigare information avseende hur forskningshuvudman ska anges, som kommunicerats i bland annat FoUI-nyhetsbrev den 24 november 2020.