Vid årsskiftet sker en organisationsförändring inom Region Stockholms biobanksverksamhet som ska förbättra och effektivisera stödet till både forskare och företag, men också vårdpersonal och allmänhet.

Stockholms medicinska biobank (SMB) och Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland (RBC Stockholm) har ett sjukvårdsregionalt uppdrag för biobankning och ligger sedan 2018 organisatoriskt under Karolinska Universitetssjukhuset. Inom avdelningen finns ytterligare verksamheter som Studiecenter (SC), Enheten för Kliniska Studier (EKS) samt Biobank och Studier (BoS, sjukvårdsintegrerad biobanking), vilka alla bidrar till biobanks- och forskningsstödsuppdraget i sin helhet. Under året har ett förbättrings- och förändringsprojekt drivits av medarbetare från samtliga verksamheter för att bättre möta upp omvärldens behov och aktuella trender.

En organisation för att möta framtiden

För att fullt ut tillgodose förväntningarna från forskare, företag, vårdpersonal och allmänhet, har en ny organisationsstruktur tagits fram. Praktiskt innebär det att avdelningen Biobank och Studiestöds fem enheter idag blir två vid namn Stockholms Medicinska Biobank respektive Studiecenter, där den förstnämnda enheten kommer utgöra en tydlig väg in i verksamheten för den som söker stöd eller service. Tillgängligheten till avdelningen Biobank och Studiestöd kommer på detta sätt att öka med bland annat kortare ledtider vid förfrågningar och handläggningsärenden.

Linda Lindskog, avdelningschef Biobank och Studiestöd:

– Biobankverksamhetens komplexitet ställer krav på en logisk organisatorisk struktur. Det finns ett uttalat behov från våra intressenter att få bättre förståelse för våra interna flöden och styrningen av verksamheten. Detta måste vi bemöta utan att riskera att förlora kunskapen hos enskilda medarbetare. Organisationsförslaget utgår från ambitionen att bli bäst samtidigt som vi fortsatt värnar om våra kärnområden inom biobanken. Detta är det första steget i vår förbättringsresa för kommande år.

Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2022.

Vid frågor, kontakta

Linda Lindskog, avdelningschef

linda.lindskog@regionstockholm.se
073-745 76 49