Vid årsskiftet skedde en verksamhetsförändring inom Region Stockholms biobanksverksamhet för att förbättra och effektivisera stödet till klinisk forskning, både åt forskare och företag, men också för att möta nya behov från vårdpersonal och allmänhet. Förändringen i Stockholm är fundamental för ambitionerna inom life science och forskning – i en tid då biobanker blir allt viktigare.

Biobanken är en viktig forskningsinfrastruktur, inte minst som resurs för de omfattande satsningar som nu görs inom precisionsmedicin i Sverige. Genom att öka tillgången till de miljontals prover som finns i landets biobanker och främja sekundäranvändningen av prover avsedda för vård, diagnostik och behandling till att även användas för forskning, skapas nya förutsättningar. Att vidare kunna koppla ihop dessa prov med hälsodata (och annan klinisk data) innebär helt andra resurser för den medicinska utvecklingen. Det juridiska landskapet, behovet av nya kompetenser och gemensamma system för att dela data utmanar samtidigt den snabba utvecklingen som pågår i området. Detta bidrar dock till en möjlighet för reflektion och nytänkande. Regioner, universitet, företag och patientorganisationer kan här göra skillnad genom ansatser både lokalt och nationellt, enskilt och genom samverkan.

Region Stockholms biobank vid Karolinska Universitetssjukhuset arbetar proaktivt i en föränderlig tid som kräver både kompetens och anpassningsförmåga. Under 2021 påbörjades en förändringsresa med syfte att implementera en tydligare organisationsstruktur kopplad till en mer tillitsbaserad verksamhets- och ekonomistyrning. Verksamheten Biobank och Studiestöd inom funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska har samlat och omgrupperat flera enheter för att skapa nya förutsättningar för klinisk forskning i region Stockholm. Efter att strategiskt ha integrerats i sjukhusets diagnostiska infrastruktur, omfattar verksamheten idag den formella biobanken Stockholms medicinska biobank (SMB) och Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland (RBC Stockholm, registrerad e-biobank) med regionsomfattande uppdrag, operativ regional biobankservice och stöd för studieplanering inom laboratoriemedicin och radiologi. Målet är att, som ett samlat kompetenscentrum, bättre möta upp behoven från omvärlden och samtidigt etablera en dynamisk verksamhet med förmåga att utvecklas utifrån aktuella trender och behov.

En organisation för att möta framtiden

Med hjälp av ny kunskap kan många av dagens sjukdomar på sikt både behandlas och botas. Morgondagens vård baseras på klinisk forskning – som i sin tur är beroende av strukturerade biobanker och data.

För att fullt ut tillgodose förväntningarna som finns bland forskare, företag, vårdpersonal och allmänhet, har en ny organisationsstruktur för Biobank och Studiestöd implementerats under början av 2022. Praktiskt innebär det att verksamheten eliminerar tidigare stuprör genom att fem enheter blir två vid namn ”Stockholms Medicinska Biobank” respektive ”Studiecenter” och centrala funktioner för till exempel juridik, kommunikation och kvalitetsarbete lyfts upp på en mer central nivå för verksamheten. Därtill tilldelas den förnyade enheten ”Stockholms Medicinska Biobank” uppdraget att utgöra en-väg-in till regionens biobankinfrastruktur och studieförfrågningar för den som söker stöd eller service. Inom kort kommer också det nya biobanksansöknings- och ärendehanteringssystemet PROSIS att lanseras, vilket förväntas bidra till att ansökningsprocessen för forskare och företag förbättras samt avisering och beslut om tillgång till biobanksprov för forskning förenklas. Tillgängligheten till biobanken och studiestöd förväntas på detta sätt öka med konkreta effekter som kortare ledtider, effektivare resursutnyttjande, högre provkvalitet och ökad tillgång till standardiserade prover.

Utöver lokala förändringar har ett samverkansavtal för biobanktjänster i Stockholm nyligen tecknats mellan Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet för att säkra och främja en god service för just forskning. I förlängningen är detta viktigt både för att förverkliga de ambitioner Sverige har inom life science, men också för att säkerställa Stockholm som en självklar plats för kliniska studier och utvecklingen av precisionsmedicin.

Det juridiska landskap som biobankerna verkar i är komplext och regleras av ett stort antal författningar. Sedan årsskiftet har region Stockholms medicinska biobank tillgång till en jurist som arbetar dedikerat mot biobankens verksamhet med rådgivning och regelefterlevnad. Utökad juridisk kompetens inom biobanken bidrar till att kvalitetssäkra det regulatoriska stödet och kommer på sikt innebära att region Stockholms biobank har tillgång till en unik juridisk expertkompetens i biobanksfrågor och datadelningsfrågor.

– För att skapa bästa möjliga förutsättningar för klinisk och translationell forskning, måste vi ständigt optimera våra verksamheter efter förändringar i vår omvärld – till exempel har regeringen precis beslutat om en lagrådsremiss för en ny biobankslag, vilket vi givetvis välkomnar i både vårt forsknings- och vårduppdrag.  Stockholm utgör den största noden i Sverige med en stor attraktionskraft inom life science. För att värna och öka de pågående satsningar som sker i vår region, krävs det att samtliga essentiella forskningsinfrastrukturer anpassar sig och bidrar till att leda den snabba utvecklingen. Biobanken är en av dessa infrastrukturer med stor inverkan på möjligheterna till att förlägga kliniska studier och läkemedelsprövningar till Sverige. Det finns ett uttalat behov från våra forskare och företag att få bättre förståelse för biobankens tjänsteerbjudanden och få en snabb service när klockan väl börjar ticka. Detta måste vi bemöta utan att riskera att förlora kunskapen hos enskilda medarbetare som utgör vår kärnverksamhet. Både den organisationsförändring vi nu implementerat 2022 liksom andra kommande initiativ utgår från ambitionen att bli bäst i det vi gör, säger Linda Lindskog, verksamhetschef Biobank och Studiestöd.

Har du frågor eller bara är nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig, ditt projekt eller din verksamhet? Tveka inte att kontakta Linda eller hennes kollegor inom Region Stockholms biobank:

Webbplats: https://biobankstockholm.se/kontakt/

Kontakt: linda.lindskog@regionstockholm.se